Een pensioenvereniging met complete dienstverlening

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Wie op pensioen gaat of gepensioneerd is weet dat hij in een compleet nieuwe wereld terechtkomt: geen stress meer, doen waar je zin in hebt, andere contacten zoeken en vinden, ... De Federatie van Bruggepensioneerden en Gepensioneerden wil hierbij helpen: volledige en objectieve informatie garanderen aan mensen die op pensioen gaan, en gepensioneerden het leven aangenaam maken.

De weg naar het pensioen

Voordat je pensioen ingaat, dien je een aantal klippen te nemen: de weg ernaartoe is immers ingewikkeld en dient goed verkend te worden om te weten wat je best doet. Er zijn dan ook tal van mogelijkheden:
- Eerst en vooral zijn er drie verschillende pensioensystemen (zelfstandige, privésector, openbare sector): alle drie geven ze een aantal rechten en mogelijkheden.
- Verder zijn er de mogelijkheden om werk en sociaal leven beter met elkaar in harmonie te brengen: tijdskrediet, loopbaanonderbreking, part timewerk, …
- Wie ziek, werkloos, bruggepensioneerd is kan alle of een aantal jaren laten meetellen voor het pensioen.
- Velen hebben een aanvullend pensioen: wat gebeurt daarmee bij brugpensioen, tijdskrediet, ...?
- Tenslotte kan één en ander nog gemengd worden, en wat gebeurt er dan: is er een beperking, wat telt mee en wat niet?
Allerlei vragen waarop de federatie met haar jarenlange ervaring en kennis van al deze systemen een antwoord kan geven. Dit kan individueel maar ook via de onderneming of de gemeente.

Op pensioen

Gepensioneerden blijken gelukkiger dan hun nog ’actieve’ medemensen. Dat wil de federatie zeker steunen. Daarom biedt zij aan senioren een waaier van diensten aan:
- Gepersonaliseerde dienstverlening: de federatie volgt allerhande wetgevingen op en kan je met raad en daad bijstaan: bv. bij problemen rond huur of aankoop, successie, gezondheidszorg, fiscaliteit, verzekeringen, mobiliteit, ... Je kan er ook terecht als je problemen hebt met overheidsinstanties of als je bepaalde ambtelijke teksten niet goed begrijpt.
- Belangenverdediging: de meeste pensioenen liggen niet hoog: dus verdedigt de federatie je door bij de overheid te pleiten voor een binding van de pensioenen aan de welvaart, door aan te dringen op een drastische herziening van het overlevingspensioen, op te komen voor onbeperkte verderzetting van een beroepsactiviteit, en de totale afbouw van de solidariteitsbijdrage op pensioenen en aanvullende pensioenen. Ook ijvert zij voor een betere regeling van de premies van de hospitalisatieverzekering. De federatie werkt hiervoor samen met gelijkgestemde verenigingen.
- De federatie wil jou ook samenbrengen met andere senioren: daarom organiseert zij uitstappen, uiteenzettingen en culturele activiteiten.
- Tenslotte heeft zij veel aandacht voor informatie: een tweemaandelijks tijdschrift, een aantrekkelijke webstek, deelname aan salons voor senioren, opleidingen voor verantwoordelijken van sociale diensten, uiteenzettingen voor gemeenten en bedrijven, aangepast aan hun noden en vragen.

Om deze dienstverlening op een kwalitatief hoogstaand peil te houden staat een ploeg van 8 mensen voor je klaar: zij zijn degelijk opgeleid en volgen alles wat in de seniorenwereld evolueert op de voet: indien deze diensten je interesseren kan je contact opnemen: lid worden kost slechts 33 euro per jaar, of, omgerekend, 2,75 per maand. Daarvoor kan je aanspraak maken op een waaier aan diensten. Je bent meer dan welkom!

Federatie van Bruggepensioneerden en Gepensioneerden, Bergstraat 38/2, 1000 Brussel

Hoeveel jaren moet je gewerkt hebben in de privésector om een pensioen te kunnen ontvangen?

Eerst een algemene opmerking: pensioenen in de privésector worden berekend op basis van de jaren tewerkstelling waarvoor bijdragen zijn betaald of die gelijkgesteld worden met arbeid. Elk jaar, ook onvolledig, telt hierbij. Je kan echter voor maximaal 45 voltijdse jaren een pensioen ontvangen. Heb je meer jaren dan wordt met de minst goede geen rekening gehouden.

Voor elk jaar kent men het brutoloon: dat loon wordt enigszins aangepast aan de index; voor de berekening van het pensioen wordt het echter elk jaar begrensd tot een bepaald maximum; het resultaat wordt gedeeld door 45. Van deze deling ontvang je als pensioen voor een bepaald jaar 60% als alleenstaande of 75% als je recht hebt op een gezinspensioen. Voor alle jaren telt men deze pensioenrechten op.

Wie dus bijvoorbeeld tijdens zijn of haar beroepsleven slechts 20 dagen in de privésector heeft gewerkt zal voor die 20 dagen een pensioen ontvangen: het zal natuurlijk erg laag zijn (vermoedelijk minder dan 1 euro per maand) maar het wordt uitbetaald. Wie heel zijn of haar beroepsleven halftijds heeft gewerkt zal een pensioen ontvangen gebaseerd op het loon als halftijdse werknemer.

Wat is het loonplafond bij de berekening van een pensioen in de privésector?

Bij de berekening van een pensioen in de privésector wordt voor elk jaar tewerkstelling (of gelijkgesteld bij ziekte, werkloosheid, ...) het brutoloon als uitgangspunt genomen. Dit loon wordt beperkt aan de index aangepast. Het resultaat geeft het bedrag waarmee men bij de berekening van het pensioen voor elk jaar rekening houdt.

Sinds 1981 wordt dit bedrag voor de bedienden geplafonneerd, dat betekent dat men het pensioen niet zal berekenen op het aangepaste brutoloon dat iemand verdiend heeft maar op een begrensd loon. In 2010 bedroeg dit begrensd loon 47 960,29 euro bruto per jaar. Wie meer verdient zal bij de berekening van zijn pensioen het loon begrensd zien tot dat bedrag. Wie minder verdient ziet zijn pensioen op het eigenlijke loon berekend worden. Wie part time werkt zal het loonplafond aangepast zien aan deze verminderde tijdsperiode. Voorbeeld: iemand werkt halftijds en verdient 30 000 euro bruto aangepast: deze persoon zal zijn pensioen berekend zien op de helft van het voltijds plafond, nl. 23 980,15 euro. Dit plafond wordt in de praktijk elk jaar aangepast: in 2005 bedroeg het bijvoorbeeld 43 314,93 euro.

Wie een vervangingsinkomen ontvangt en zijn pensioen gedurende een aantal jaren op zijn laatste loon berekend ziet, zal het plafond minder snel zien stijgen.